Privacy verklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe www.tinekenieuws.nl jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening). Tineke Walet respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen en ook bezoekers van de website www.tinekenieuws.nl.

Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van www.tinekenieuws.nl. Wees je er dus van bewust dat Tineke Walet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ons. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst www.tinekenieuws.nl jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE Tineke Walet KAN VERZAMELEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Tineke Walet van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

– Jouw bedrijfsnaam (bij een eenmanszaak of vof); – Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adres- of postbus gegevens; – Jouw Gravatar; – Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres (bij een eenmanszaak of vof);

– Jouw bedrijfsnaam (bij een eenmanszaak of vof);

– Jouw BTW-nummer (bij een eenmanszaak of vof); – Jouw IP-adres; – Gegevens over jouw activiteiten op de website; – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Tineke Walet verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij je deze actief aan ons verstrekt.
Kinderen:  Tineke Walet heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@www.tinekenieuws.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Voor het verwerken van persoonsgegevens moeten wij doelen hebben bepaald.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van Tineke Walet en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor een advertentie) aan Tineke Walet verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

1.     Het algemeen belang;

2.     Het gerechtvaardigd belang;

3.     Vitale belangen;

4.     Op basis van een overeenkomst;

5.     Op basis van een wettelijke plicht;

6.     Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet Tineke Walet   een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, Facetime, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Om diensten dan wel producten op te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6.Tineke Walet   verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
7. Affiliate marketing Gerechtvaardigd belang
8.Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen Gerechtvaardigd belang

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (zoals profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tineke Walet ) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Tineke Walet  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen hanteren wij:

–       gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is;

–       in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adres- of postbusgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek Tineke Walet  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Tineke Walet  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tineke Walet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende derden deelt Tineke Walet (persoons)gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerkingsverantwoordelijk Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails Versleutelde gegevens
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam
Tussenpartijen (ticketverkoop, E-book of boekverkoop) Verwerker Om de tickets voor mijn diensten, events, E-books of boeken te verkopen Voor en achternaam, adres, postcode of postbus bedrijfsnaam, rekeningnummer
Affiliate marketeer Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk Om affiliate marketing te kunnen toepassen ·       Land van de browser.

·       Gehashte browserversie en -instellingen.

·       Een anonieme IP-Hash of Account ID (Secure Hash Algorithm).

·       Een anonieme Email-Hash (Secure Hash Algorithm) (optioneel voor cross device metingen).

·       Device Type (pc/smartphone/tablet).

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Tineke Walet in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.tinekenieuws.nl. Tineke Walet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tineke Walet Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken.
INDIENEN KLACHT: Tineke Walet  wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat Tineke Walet niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Tineke Walet wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Tineke Walet gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies Tineke Walet maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Tineke Walet . Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.Tineke Walet   maakt geen gebruik van tracking cookies. Affiliate cookies Op de website van Tineke Walet worden cookies geplaatst door derden (affiliate cookies), te weten affiliate marketeers. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen[1]. Affiliate cookies vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor de adverteerder, publisher of het affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat een affiliate cookie wordt geplaatst. De adverteerder of publisher moet daarentegen wel de bezoekers informeren over het gebruik van deze cookies.

De affiliate marketeers maken gebruik van zogenaamde matching-technologie. Daarbij worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen en de data die worden opgeslagen, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze worden zeer zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.

[1] “Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering.”, aldus minister Kamps, mei 2013.

Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website.

Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media (buttons) Op de website van Tineke Walet zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Youtube respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram, Youtube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Verder worden onze YouTube-videos embed op onze website www.tinekenieuws, maar deze worden in de privacy-modus geplaatst. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Tineke Walet   maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden, werken we bijvoorbeeld de plugins en thema van de website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Tineke Walet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@tinekenieuws.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van augustus 2018 –